پژوهش سلام. انشاءالله این وبلاگ در زمینه مطالعات برنامه درسی از جنبه رویکردهای پژوهشی، هنر، روش‌های تدریس و ارزشیابی، نیازهای دانش‌آموزان در حوزه دانش و مهارت(به‌ویژه زندگی)، مطالعات اجتماعی و البته شعر و ادبیات، مطالبی ارائه خواهد کرد! نظرات و پیشنهادات شما را ارج می‌نهم و از بذل توجهی كه می‌فرمایید، صمیمانه سپاسگزارم! (استفاده از مطالب با ذکر منبع، بلامانع است.) http://mirarefin.mihanblog.com 2017-12-11T17:22:39+01:00 text/html 2016-03-18T18:59:51+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین بهار 1395 http://mirarefin.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><b><font color="#CC0000"><font color="#006600">ب<font color="#009900">هار آمد ......... !</font></font><font color="#009900"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گوش کن!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدای پایش را می‌شنوی!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گل‌ها، شاخساران و شانه سبز زمین،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آب‌ها، رودها و آسمان آبی؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خانه‌ها، کوچه‌ها و دیوارها؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نگاه کن!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; این صدای پای بهار است!<br><br><br>اما یک صدای دیگر ... !<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گوش کن! <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل‌ها، جان‌ها و آدم‌ها؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آری این صدای دل‌هاست: بهار زمین، بهار آسمان و بهار شکوفه‌ها آمد!<br></font></font></b></font><div align="right"><font size="2"><font color="#003300"><b><font color="#009900">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما نیز منتظر بهاریم!<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; آی آدم‌ها، <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهربان‌تر، صادقانه‌تر و آرام‌تر گام بردارید!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مبادا بهار از اینجا بگذرد و ........ !</font></b><br></font><br></font><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="4">بهارتان مبارک!<br></font></b></font><br><font color="#009900"><b><font size="4"><img src="http://axgig.com/images/21754751349894975030.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="524"><br><br><br></font></b></font></div></div> text/html 2016-02-27T16:52:10+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین گذشته‌ها http://mirarefin.mihanblog.com/post/77 <font size="2"><br></font><div align="center"><font color="#39342b"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#39342b"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#000000"><p style="text-align: center;"><img src="http://s2.rimg.info/96c80fbf12ec73a2a27fbe4f81c59a1e.gif" alt="" border="0"></p></font></font></font></font></font></div><font size="2"><br>روزها از پی هم آمدند و<br>هم‌اینک نیز می‌آیند؛<br>و چه خوب است قدر یکدیگر را بدانیم!<br>باورش سخت است که چه‌قدر زود دیر می‌شود!<br>وقتی به گذشته می‌نگریم، مدام در فکر آینده بودیم،<br>و امروز، مدام گذشته‌ها را مرور می‌کنیم!<br>واقعاً انسان چه موجود عجیبی است!!!<br>یا آینده را می‌طلبد<br>و یا گذشته را می‌کاود؛<br>پس<br>چه زمانی باید در اندیشه امروز باشیم؟!<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خداوندا، در این هیاهوی آغاز و پایان، یاری فرما که امروز را زیبا زندگی کنیم تا<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; دیروز و فردا را زیباتر ببینیم! <br><br><br></font> text/html 2015-08-25T13:47:46+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین طبیعت http://mirarefin.mihanblog.com/post/76 <span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" face="Tahoma" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" face="Tahoma" color="#333333"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/133.gif" height="18" border="0" width="379"></a></p></font></font></span><br><br><div align="right"><font color="#006600" size="2"><b>باران!</b></font><br><font color="#006600" size="2"><b>دلهایمان برایت تنگ شده؛</b></font><br><font color="#006600" size="2"><b>ما را بیش از این در انتظار مگذار! </b></font><br><font color="#006600" size="2"><b>بگذار از آرامش، سخاوت، پاکی و جاری شدنت،</b></font><br></div><div align="right"><font color="#006600" size="2"><b>درس بگیریم!!!</b></font><br></div><p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><strong><span style="font-size: medium;"><img style="float: left;" src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/landscape/landscape1.gif" alt="animated gif of landscapes- rain"></span></strong></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="right"><b><font color="#006600">و این هم یک منظره زیبا و آرامبخش!</font></b><br></div><br><span style="font-family: Comic Sans MS;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><strong><span style="font-size: medium;"><img style="float: left;" src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/landscape/landscape6.gif" alt="animated gif of landscapes- country village"></span></strong></span></span></span></strong></span> text/html 2015-07-13T15:24:37+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین آه http://mirarefin.mihanblog.com/post/74 &nbsp;&nbsp; آه از آدم‌هایی كه مسخره كردن دیگران برایشان عادت شده، <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; آه از آدم‌هایی كه برای توجیه رفتارهایشان، از همدلی دیگران سوء استفاده می‌كنند!&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آه از آدم‌هایی كه شكستن دل دیگران را به‌عنوان یك رسم قدیمی برای خود حفظ كرده‌اند! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/18.gif" height="18" width="34"><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp; .......&nbsp; آه از آدم‌هایی كه در باره رفتارهایشان فكر نمی‌كنند!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اما همان رفتارها را در دیگران، امری ناپسند می‌شمرند و عكس‌العمل ناخوشایندی نشان می‌دهند!&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><br><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آه از آم‌هایی كه ......................... !!!&nbsp;&nbsp; <br></div><br><br><p style="text-align: center;" align="center"><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div100.files/image023.gif" alt="">&nbsp;&nbsp;</p><br><div align="center">یادمان باشد، فاصله تمرین كردن تا مهارت پیدا كردن، زیاد نیست؛ همت می‌خواهد و اراده!&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><br><br>&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> بیایید تا دیر نشده، نشان دهیم كه می‌توانیم! انشاءالله&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br></div><div align="center">حق یارتان!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><a href="http://emoticon.blogfa.com/"><img src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2821%29.gif" alt="niniweblog.com" align="bottom" height="48" hspace="0" border="0" width="238"></a></div> text/html 2015-07-13T14:53:41+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین فرصت‌های یادگیری http://mirarefin.mihanblog.com/post/73 <div align="center"><a style="width:322px;height:74px;left:0px;right:" href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/12/line-yasgroup.ir-31.gif&amp;imgrefurl=http://setayeshjan.niniweblog.com/post304.php&amp;h=93&amp;w=403&amp;tbnid=1YW6WzIcyamVaM:&amp;zoom=1&amp;docid=NpxNSXpDz9vPTM&amp;itg=1&amp;ei=ThakVcqJFsrcUdPom5AN&amp;tbm=isch&amp;ved=0CCgQMygLMAtqFQoTCMro9Krw2MYCFUpuFAodU_QG0g" class="rg_l"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREWVdoSwEFMLs2jKza5g8fXQvAhfB0aYKKPCznfrM5Sw5GUkWA" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREWVdoSwEFMLs2jKza5g8fXQvAhfB0aYKKPCznfrM5Sw5GUkWA" data-sz="f" name="1YW6WzIcyamVaM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫جا کننده متن‬‎" height="63" width="289"></a><a href="http://jccs.ir/article_3422_501.html" target="" title="تعامل نظریه و عمل برنامه درسی"></a><a href="http://jccs.ir/article_3422_501.html" target="_blank" title="تعامل نظریه و عمل برنامه درسی"></a></div><br><br><font size="3">در جست و جوهای اخیر در خصوص برنامه درسی و فرصت‌های یادگیری به مقاله‌ای برخورد کردم که از منظر هنری به موضوع پرداخته است. از آنجا که موضوع هنر در برنامه درسی و تأثیرگذاری آن در فرایند یادگیری یکی از مباحث با اهمیت در این حوزه معرفتی می‌باشد، آگاهی از مؤلفه‌های آن در تعامل با برنامه درسی ضروری است. </font><font size="3"><font size="3">متن کامل مقاله برای مطالعه </font>علاقه‌مندان قابل مشاهده است:<br></font><br><div align="left"><br><font size="3"><a href="http://jccs.ir/article_3422_501.html" target="" title="فرصت‌های یادگیری">http://jccs.ir/article_3422_501.html</a> <br></font></div><div align="left"><br></div> text/html 2015-04-01T11:52:48+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین روزهای پیش رو http://mirarefin.mihanblog.com/post/70 <b><font color="#FF0000" size="2"><font color="#FF6600">روزهای پیش رو در راهند؛</font><br></font><font color="#FF6600"><br><font size="2"><font color="#CC33CC">روزهای پیش رو، آینده ما هستند؛</font><br></font><font color="#CC33CC"><br></font><font size="2"><font color="#339999">روزهای پیش رو، تلاشی دوباره برای امیدواری و ساختن به ارمغان می آورند؛</font><br></font><br><font size="2"><font color="#990000">روزهای پیش رو، اهداف ما را برای زندگی، کار، خدمت و انجام وظایف بهتر یادآوری می کنند؛</font><br><br><font color="#FF6666">انشاءالله به لطف خداوند </font></font></font></b><font size="2"><b><font color="#FF6600"><font color="#FF6666">روزهای پیش روی تان پر از سلامتی، مهربانی و شادکامی باشد!</font><br><br><font color="#006600">سرسبزی های زندگی، تقدیم تان باد! </font></font></b></font><br><div align="center"><img src="http://images.persianblog.ir/531079_gHO9gLBg.gif" style="margin-top: 45px;" id="irc_mi" height="342" width="383"><br></div><font size="2"><b><font color="#FF6600"><font color="#006600"><br></font></font></b><font color="#006600"></font></font><div align="center"><img style="margin-top: 0px;" src="http://webkoosh.ir/wp-content/uploads/2013/12/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-4.jpg" id="irc_mi" height="383" width="511"><br><br><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://media.jamnews.ir/Kashkool/yousefi/%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87/lost-paradise-1367735529.jpg" id="irc_mi" height="343" width="516"><br></div> text/html 2015-03-21T13:31:55+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین آغاز سال 1394 http://mirarefin.mihanblog.com/post/68 <font size="2"><br>بهار فرا رسید، سرشانه های زمین به استقبال پاکی و طراوت آمدند و شاخساران، ترنمی دوباره آغاز کردند! <br>... و ایام عید، فرصتی است برای نو کردن اندیشه، مهربانی کردن و سخاوت ورزیدن!<br>خداوندا در اغاز سال نو همه خوبی ها و خوب شدن ها و خوب ماندن ها را برای همه آرزو می کنم!<br>پس ما را در مسیری قرار ده که در آن، بهترین ها برایمان رقم زده شود! سال نو مبارک<br><br></font><br><div align="center"><img style="border: medium none;" alt="yjc" title="yjc" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/8/4/1666577_132.gif"></div> text/html 2015-01-27T16:01:09+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین مناظر زیبای زمستان http://mirarefin.mihanblog.com/post/67 <br><br><br><br><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/51501247341061944687.gif" alt="" height="360" width="531"><br></div><br><br><div align="center"><br><img class="picnew" title="چشم اندازهای زیبا از زمستان - آکا" alt="چشم اندازهای زیبا از زمستان - آکا" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201318122445718a.jpg" height="329" width="527"><br></div> text/html 2014-11-29T13:11:26+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین هنر در کلاس http://mirarefin.mihanblog.com/post/66 <div align="right"><br><div align="center"><img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2093.gif" height="51" width="320" border="0"></div><font size="2"><br>سلام. <br></font></div><div align="justify"><font size="2">در زمینه هنر و زیباشناسی، مباحث و مطالبی در محافل علمی و مقاله‌ها طرح می‌شوند که بسیار قابل تأمل و تعمق‌اند. امروزه نظام‌های آموزشی پیشرفته از هنر به‌عنوان یک مؤلفه ضروری در تحقق مؤثرتر اهداف برنامه‌های درسی استفاده می‌کنن‏د‏ حتی آموزش انواع هنر به سبب ایجاد لذت و انگیزه در دانش‌آموز‏‏‎‏‎؛ شکوفایی خلاقیت، توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌ها و حس زیبایی‌شناختی او را به‌همراه دارند. <br>مطالعات گوناگون جهانی در خصوص آموزش هنر در مدرسه و ارتباط آن با پرورش قوه تخیل و زیباشناسی در دانش‌آموزان‏، نشان از تجارب ارزنده‌ای از کسب توانمندی‌ها و مهارت‌های گوناگون و نیز پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارند که مورد تأیید متخصصان این حوزه نیز قرار گرفته است. <br>در ایران اسلامی ما نیز معلمان‏ از تجارب بسیار ارزشمندی در خصوص آموزش یا تلفیق هنر با دروس مختلف برخوردارند، اما موقعیتی یا فرصتی برای ابراز و ارائه آن پیش نیامده تا از آن سخن گویند. پس چگونه می‌توان به این گونه از تجارب و اندیشه‌های زیباشناسانه دست یافت و از آن‌ها بهره جست؟ <br>شما به‌عنوان یک معلم چه تجاربی دارید؟ در این پست می‌توانید همکارانتان را از انجام فعالیت‌های تلفیقی با هنر&nbsp; که در کلاس موجبات رغبت دانش‌آموزانتان را به یادگیری بیشتر فراهم کرده است،آگاه سازید! </font><br></div><br><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br></span></div> text/html 2014-09-01T12:46:06+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین ای کاش http://mirarefin.mihanblog.com/post/65 <br><div align="right"><br></div><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt;" color="#333333" face="Tahoma"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt;" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt;" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/45.gif" border="0" height="80" width="320"></a></p></font></font></span></font></span><div align="right"><font color="#6600CC"><b><font color="#FF6600" size="2">برای خوبی کردن، کارهای زیادی می توان کرد<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>اما<br>زمان زیادی، نداریم !</font><br></b></font></div><br><font color="#330033">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ا<font size="2">ی کاش<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; امروز که هستیم، یکدیگر را دوست داشته باشیم؛<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای کاش<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; امروز که می توانیم، کاری ماندنی انجام دهیم؛<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای کاش <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدانیم که اگر بذر عشق بکاریم، می توانیم خرمن های مهربانی بدرویم؛<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای کاش <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا هستیم قدر همدیگر را بدانیم و آینده را از آن خود کنیم؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای کاش ....................</font></font>&nbsp; !<b><font size="2"><br></font></b><br><b><font size="2"><font color="#330033"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></font></font></b><font size="2"><font color="#330033"><font size="2">ای کاش ....................</font></font>&nbsp; !<font size="2"><br></font></font><b><font size="2"><br><font color="#CC0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"> ..... یادمان باشد:</font></font></font></b><font color="#990000"><br></font><div align="center"><font color="#CC0000"><br><font size="3"><b>" فردا خیلی خیلی دیر است</b><b> " <br><br>این <br><br>" تجربه همه ما است "</b></font><br><font size="3"><b><br><br>و این تجربه <br><br>تجربه تکرار شیرینی ها و تلخی های زندگی است</b><font size="2"><b>!</b></font></font></font><br><br><br> <p align="center"><a href="http://roozgozar.com/" target="_blank"><img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/02/www.roozgozar.com-2106.gif" border="0" height="40" width="273"></a> </p> <p align="center"><br> </p><p align="center"> </p><br></div> text/html 2014-06-27T01:45:12+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین فردا دیر است http://mirarefin.mihanblog.com/post/64 <div align="center"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/20.gif" border="0" height="104" width="256"></a></p></font></font></span></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">ب<font color="#000099">عضی ها امروز را به امید فردا رها می کنند، غافل از این که شاید فردایی نباشد و </font></span></font></span></font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font></span></font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#000099">مهربانی کردن از آن رفتارهایی است که اصلاً نباید به تعویق انداخت!</font></span></font></span></font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font></span></font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#000099">پس؛</font></span></font></span></font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font></span></font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#000099">امروز مهربان باشیم و </font></span></font></span></font></b></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سخاوتمندانه محبت کنیم که</font></font></b></span></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font></span></font></b></font><font color="#000099"><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font size="2">&nbsp;فردا دیر است!</font></b></span></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font></span></font></b></font><br><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پیامبر اسلام (ص)، پیامبر محبت و رحمت می فرمایند: خداوند مهربان است و مهربانی را دوست می دارد !</font></b></font><br><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حضرت علی (ع) نیز می فرمایند: بامهربانی به دیگران است که رحمت خدا فرود می آید!</font></b></font></span></font><br></div> text/html 2014-06-07T11:31:03+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین گیاهان http://mirarefin.mihanblog.com/post/63 <br><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7210739993/flowervase4.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br></div><br><font size="2">سلام دوستان. زندگی در کنار گیاهان همواره موجبات آرامش انسان را فراهم می آورند. من هم جزء آن دسته از افرادی هستم که از پرورش و تکثیر گیاهان لذت می برم و دوست دارم در اطرافم پر از گل و گیاه باشد. داشتن گلدان های کوچک و بزرگ با تنوع گل ها و برگ های سبز و قرمز و ... باعث تقویت روحیه و افزایش انگیزه و هم چنین زیبایی محیط برای انجام امور دیگر زندگی است. </font><font size="2"><font size="2">علاقه مندان به نگهداری و پرورش گل و گیاه </font>می توانند محتوای وبلاگ زیر را هم با نام </font><font size="2"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">من یک جوانه ام </span></b>مطالعه کنند: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://baghban65.persianblog.ir/post/469/" target="" title="گیاهان"><font size="2">http://baghban65.persianblog.ir/post/469/ </font></a></font><div align="left"><br></div> text/html 2014-06-01T14:59:09+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین دل نوشته های شما http://mirarefin.mihanblog.com/post/62 <br><br><div align="center"><font size="2"><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2324175gy3xq1cdv8.gif" hspace="0" vspace="0" border="0"></font><br></div><font size="2"><br><br>سلام. ایام و اعیاد شعبانیه بر همه شما مبارک باد. </font><br>از این لحظه، این پست متعلق به همه آنانی است که دوست دارند دلتنگی ها، شادی ها، یادگیری ها، مهارت ها، تجربه ها و ... خود را برای دیگران بگویند. بدین ترتیب می توان کلاسی تشکیل داد و مهربانانه و سخاوتمندانه دریچه ای را به روی یادگیری مادام العمر گشود. این شما و این هم جایی برای حرف هایتان!&nbsp; شاد باشید!<br> text/html 2014-04-26T10:33:29+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین تدریس مؤثر http://mirarefin.mihanblog.com/post/61 <br><p align="center"><a href="http://jazzaab.ir/news_detail_13298.html"><img alt="" src="http://jazzaab.ir/upload/4/0.642303001341925153_jazzaab_ir.gif" height="116" width="183"></a></p><font color="#660000" size="2">در باره آموزش و روش های نوین تدریس، حرف های بسیاری شنیده و خوانده ایم. امرروزه نظام های آموزشی پیشرفته به منظور ارائه بهترین و کارامدترین روش ها به مطالعات و پژوهش های تربیتی مجهز شده و نتایج آن ها را در کلاس های درس به اجرا می گذارند. البته در این مسیر روش های گوناگونی مورد آزمون قرار می گیرند و </font><font color="#660000" size="2">یافته های عملی، زمینه های بازنگری و بهسازی روش مورد نظر را فراهم می آورند که در این میان، نقش معلم و دانش و مهارت ها و علاقه مندی های اور را نمی توان نادیده گرفت. آمادگی های علمی/ مهارتی معلم به پشتوانه مطالعات مستمر و بهره جستن از آن ها در حین آموزش به همراه برقراری ارتباطی سازنده با دانش آموزان از جمله نکات فابل توجه در تدریس است. استفاده از فناوری های نوین نیز می تواند در جلب توجه مخاطبان و تسهیل آموزش مؤثر واقع شود و روش های مفید دیگری که یک معلم علاقه مند می تواند با جست و جو در منابع علمی، دانش و هنر معلمی خود را افزایش دهد و کلاسی با نشاط و در عین حال مشارکت جویانه داشته باشد. اما یادآوری این نکته ضروری است که معلم همواره باید در کسب آمادگی های حرفه ای خود گام بردارد و از مطالعه حتی چند صفحه کتاب در روز یا مبادله افکار با همکاران و آگاه شدن و به روز شدن از طریق منابع مفید علمی غفلت نورزد. خداوند منان یارتان! &nbsp; </font><br> text/html 2014-04-16T10:18:10+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین یادگیری مادام العمر http://mirarefin.mihanblog.com/post/59 <font size="2"><br></font> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div24/WebPageContent/1527894gvxcsdbcpz.gif" height="30" width="530"></p><font size="2"><br><br>در مقاله ای مطلبی در خصوص یادگیرنده مادام العمر خواندم که به نظرم جالب و آموزنده بود؛ در فرصتی که داشتم، بخشی از آن را ترجمه کردم:<br><b><br>نظرتان را در باره یادگیری تغییر دهید. </b><br><font color="#330000">یادگیری نباید به کلاس درس رسمی محدود شود. در واقع، بسیاری از مطالب مفیدی را که می دانید، احتمالاً به طور غیر رسمی از خانواده، دوستان و کوشش و خطای سودمند گذشته دریافت کرده اید. برای تبدیل شدن به یک یادگیرنده مدام العمر، این ایده را که نیاز به ثبت نام در یک کلاس دارید تا عملاً چیزهایی را یاد بگیرید؛ رها کنید. همه فرصت های یادگیری در اطراف شما هستند. به خاطر داشته باشید که یادگیری صرفاً به آنچه که در کتاب ها آمده، محدود نمی شود. به دست آوردن مجموعه ای از مهارت های عملی نیز بخش بزرگی از یادگیری های ما را تشکیل می دهند!<br><br>... و یادمان باشد که شرایط "یادگیرنده بودن" در هر لحظه و هر کجا برایمان فراهم است. باید شرایط را شناخت و از آن بهره برد و به پاس این لطف خداوند که موجبات یادگیری ما را فراهم می فرماید، به دیگران نیز آموخت!<br></font></font> text/html 2014-03-19T15:16:09+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین بهار 93 مبارک http://mirarefin.mihanblog.com/post/57 <P align=center>اینک، دستان پر مهر بهار</P> <P align=center>طراوتی دوباره به سرشانه های زمین بخشیده و</P> <P align=center>زمین، دیگر بار، سخاوتمندی های خود را به رخ می کشد!</P> <P align=center>اینک، آب و آفتاب&nbsp;به استقبال بهار می روند و</P> <P align=center>خرمی و طراوت را به زمینیان، هدیه می دهند!</P> <P align=center>باشد که شکفتنی نو آغاز کنیم،</P> <P align=center>اندیشه ای تازه خلق کنیم،</P> <P align=center>بال هایی به وسعت جاری شدن، بگشاییم&nbsp; و</P> <P align=center>سخاوتمندانه، مهربانی و عاطفه بکاریم </P> <P align=center>تا روشنی و گشایش&nbsp;بدرویم!</P> <P align=center>&nbsp; خدواند کریم، همراهتان؛ باغ آرزوهایتان، سبز و بهارانتان، پر امید!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="عکس دسته گل های بسیار زیبا" href="http://www.taknaz.ir/" text-align: center;?><A title="عکس دسته گل های بسیار زیبا www.taknaz.ir" href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" class=aligncenter title="عکس دسته گل های بسیار زیبا" alt="عکس دسته گل های بسیار زیبا" src="http://www.taknaz.ir/upload/5/0.937470001284618638_a_bunch_of_flowers28429.jpg" width=670 height=503></A></P> text/html 2013-11-10T13:43:14+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین السلام علیک یا اباعبدالله (علیه‌السلام) http://mirarefin.mihanblog.com/post/55 <div align="center"><b><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzJyaBBkpa0Iq3_UHZqYKf1vAAymIs48j7nRCcGmMRmiwSp0AWuw" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" class="rg_i" name="JksR6ZRaSPPqCM:" data-src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzJyaBBkpa0Iq3_UHZqYKf1vAAymIs48j7nRCcGmMRmiwSp0AWuw" data-sz="f" height="385" width="251"><br><br><br><font color="#003300" size="2">ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) و یاران باوفایش تسلیت باد!</font><br></b></div> text/html 2013-11-06T12:15:41+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین سخنی با خدا http://mirarefin.mihanblog.com/post/54 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=30 alt="" src="http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/10.gif" width=450>&nbsp;</P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خدای مهربان؛</SPAN></B></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هر چه فکر می‌کنم می‌بینم قبل از بستن یک در، دری را گشوده‌ای؛ در حالی‌که من از آن بی‌خبر بودم، چون آن قدر مرا آرام و بی‌صدا و بی دغدغه از آنجا عبور دادی که حتی نفمیدم از چارچوب یک در باز، گذشتم!</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دستم را گرفتی و از یک مانع بلند، پروازم دادی، ولی آن‌قدر این پرواز، زیبا و آرام بود که حتی باد نتوانست تکانم دهد!</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به من کمک کردی تا در سخت‌ترین لحظات، افکارم به سوی تصمیمی درست راه یابد و ... و ... و ... ؛ و باز هم بی‌خبر ماندم؛ </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فقط زمانی متوجه امدادهای تو شدم که به‌وضوح، سپری شدن لحظه‌های عمرم را حس کردم، ... <SPAN>&nbsp;</SPAN>و تو هم اصلاً به‌رویم نیاوردی؛ </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فقط می‌توانم بگویم: ممنون همه خوبی‌های توهستم و شرمنده از این‌که ... !</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">یادم باشد که در باقی‌مانده عمرم، دیگر شرمنده تو نباشم! </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خدای عظیم‌الشأن؛</SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #006600; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">باز هم الطاف بی‌کرانت را شامل ما بفرما و کمک کن تا بندگی کنیم، آن‌گونه که تو می‌پسندی! </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</SPAN><B><SPAN style="COLOR: green">سپاسگزار لطف و محبت‌های تو خدای خوب و مهربان </SPAN></B></SPAN></P> text/html 2013-11-04T11:59:46+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین مدیریت اثربخش http://mirarefin.mihanblog.com/post/53 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 340px; HEIGHT: 118px" height=200 alt="" src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2324107taox0hubdh.gif" width=400></P> <P align=justify><FONT color=#993300 size=2>یکی از مفاهیم مورد توجه برای اجرای هر کاری، مدیریت و برنامه‌ریزی است و &nbsp;آنچه که مدیر&nbsp;را در انجام کار از سایرین متمایز می‌کند؛&nbsp;نوع رفتار و برخورد، برنامه‌ریزی و پای‌بندی به آن و نیز روش خاص در مدیریت اوست. موضوع مدیریت، از جمله مباحثی است که در فعالیت‌های شخصی فرد، خانه و خانواده، فعالیت‌های محل کار و ...، کاربرد دارد و به‌نظر می‌رسد جزء اساسی و حتی جزء لاینفک امور زندگی محسوب می‌شود. لذا لازم است برای&nbsp;اثربخشی در امور و برنامه‌های زندگی و نیز مدیریت به‌عنوان یک مفهوم علمی، از راهکارهای علمی آن آگاه باشیم، به‌ویژه اگر مدیریت افرادی را بر عهده داریم، بهره‌جستن از دیدگاه‌های بزرگان دین و محققان و متخصصان این حوزه&nbsp;ضروری است. در این خصوص، فرمایشات حضرت علی(علیه‌السلام)&nbsp;را با عنوان&nbsp;" اصول مدیریت کارامد" و نیز مقاله‌ای با عنوان " راهکارهایی ساده در مدیریت اثربخش" را&nbsp;برای مطالعه&nbsp;به علاقه‌مندان موضوع مدیریت، توصیه می‌کنم:</FONT></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#330033>&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT color=#003300> </FONT><A href="http://onlinemanagers.ir/EMag/ContentDetails.aspx?cid=1413"><FONT color=#003300 size=2>http://onlinemanagers.ir/EMag/ContentDetails.aspx?cid=1413</FONT></A><FONT color=#003300>&nbsp;</FONT></P> <P><FONT color=#003300></FONT>&nbsp;</P><CITE><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#003300><A title="راهکارهایی ساده در مدیریت اثربخش" href="http://www.bankmellat.ir/Public/11/bm_files/parto/08/06.pdf" target=""> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><CITE><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#003300 size=2>http://www.bankmellat.ir/Public/11/bm_files/parto/08/06.pdf</FONT></SPAN></CITE></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><CITE><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN></CITE>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><CITE><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></A><A href="http://roozgozar.com/" target=_blank><IMG alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/03/www.roozgozar.com-2158.gif" border=0></A><A title="راهکارهایی ساده در مدیریت اثربخش" href="http://www.bankmellat.ir/Public/11/bm_files/parto/08/06.pdf" target=""></SPAN></CITE></P></A></FONT></SPAN></CITE> text/html 2013-11-02T11:23:18+01:00 mirarefin.mihanblog.com فاطمه‌سادات میرعارفین آموزش عربی تصویری http://mirarefin.mihanblog.com/post/52 <P>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://parsskin.com/" target=_blank><IMG height=20 src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/276.gif" width=350 border=0></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=right><FONT color=#006600 size=2><STRONG>&nbsp;یادگیری زبان، هم به‌عنوان یک علاقه و هم به‌عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود. </STRONG></FONT><FONT color=#006600 size=2><STRONG>برای آن‌که بتوانیم با فرهنگ‌های گوناگون، ارتباط مؤثر برقرار کنیم؛ </STRONG></FONT><FONT color=#006600 size=2><STRONG>نیازمند آگاهی از دانش زبانی آن‌ها هستیم. </STRONG></FONT><FONT color=#006600 size=2><STRONG>زبان عربی یکی از زبان‌های روز دنیاست که با فرهنگ ما نیز بسیار همخوانی دارد.&nbsp;</STRONG></FONT><FONT color=#006600 size=2><STRONG>قبلاً&nbsp;برای&nbsp;یادگیری زبان عربی، سایتی را معرفی کرده‌ام.&nbsp;</STRONG></FONT><FONT color=#006600 size=2><STRONG>این هم&nbsp;سایت مفید دیگری برای یادگیری&nbsp;زبان عربی:</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#006600>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></STRONG><FONT color=#336666><A title="یادگیری زبان عربی به کمک تصویر" href="http://newarabic.persianblog.ir/post/128" target=""><FONT color=#009900><STRONG>http://newarabic.persianblog.ir/post/128</STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></FONT></P>